• Select Country

Polityka-prywatnosci

OGÓLNE WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE NA WITRYNIE

1       Użytkownicy witryny

Dostęp do witryny przysługuje każdemu użytkownikowi, który zaakceptuje niniejsze warunki.

Użytkowanie niektórych usług oferowanych na witrynie podlega również warunkom określonym dla takiego przypadku, a samo korzystanie z tych usług stanowi o przyjęciu warunków, o których mowa.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie odpowiada za nieodpowiednie wykorzystanie witryny lub jej usług przez użytkowników, ani za szkody z tego wynikające. Dotyczy to również korzystania przez użytkownika lub dowolną osobę trzecią z haseł lub podobnych kodów dostępu do witryny lub jej usług.

2       Funkcjonalność i dostępność witryny

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zmian i aktualizacji w zakresie informacji zmieszczonych na witrynie, jej konfiguracji i prezentacji, a także warunków uzyskiwania dostępu do witryny.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE zastrzega sobie również prawo do pozbawienia użytkownika, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do witryny, dowolnych jej usług lub treści na niej zawartych.

3       Wyłączenie odpowiedzialności

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie odpowiada za:

1. Ewentualne błędy zabezpieczeń ani szkody wyrządzone w systemie użytkownika (sprzęcie i oprogramowaniu) albo plikach lub dokumentach w nim zgromadzonych wskutek obecności wirusa, złośliwego oprogramowania lub szkodliwych treści.

2. Brak dostępności, utrzymania dostępu i możliwości korzystania z witryny, usług na niej oferowanych lub treści.

3. Nielegalne, noszące znamiona niedbałości lub oszustwa oraz sprzeczne z niniejszymi warunkami, dobrą wiarą i ogólnie przyjętymi zasadami porządku publicznego korzystanie z witryny, jej usług lub treści realizowane w imieniu użytkownika, ani za niedochowanie przez osoby trzecie ciążących na nich obowiązków lub zobowiązań w związku z usługami świadczonymi na rzecz użytkowników za pośrednictwem witryny.

4       Treść i jakość witryny

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie odpowiada w żaden sposób za treści, do których linki znajdują się na witrynie, o ile nie wie, co tam się znajduje, ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów mogących wprowadzać zmiany do systemu użytkownika (sprzętu lub oprogramowania), dokumentów lub plików, tym samym wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone użytkownikowi wskutek powyższego.

Jeżeli użytkownik uzna, że treści lub usługi, do których linki znajdują się na witrynie, są nielegalne lub naruszają prawa użytkownika, klienta lub osoby trzeciej, której przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, co w szczególności obejmuje:

1. działania lub treści, które mogą być uznane za przestępstwa na mocy prawa karnego Stanów Zjednoczonych lub Hiszpanii,

2. działania lub treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej,

3. działania lub treści, które stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego, dochodzeń w sprawach karnych, bezpieczeństwa publicznego oraz obrony narodowej,

4. działania lub treści, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, poszanowania godności, zasady niedyskryminacji oraz ochrony zdrowia dzieci, może wówczas powiadomić o tym SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE, przy czym odbiór zawiadomienia o powyższym nie będzie stanowić wiedzy, za którą odpowiedzialność ponosi się na podstawie art. 17 LSSICE.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie odpowiada za brak przydatności lub przydatności do konkretnego celu niniejszej witryny.  SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi wskutek błędów lub zaniechań wynikających z treści zamieszczonych na witrynie, przy czym zobowiązuje się regularnie weryfikować i monitorować treści i informacje zamieszczane na witrynie.            

5       Linki do innych witryn

W odniesieniu do użytkowników, którzy chcieliby zamieszczać na stronach innych portali linki do stron pochodzących z witryny SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE, obowiązują następujące warunki:

1. Powielanie usług lub treści zamieszczonych na witrynie, w całości lub w części, możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE .

2. Wszelkie linki do witryny muszą prowadzić do strony głównej; zabrania się „głębokiego linkowania”, wstawienia linków do obrazów lub ramek zamieszczonych na witrynie SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE albo wszelkich innych form wykorzystania treści na niej zawartych przez osoby nieupoważnione.

3. Zabrania się podawania wszelkich fałszywych, niedokładnych lub niepoprawnych informacji na temat stron SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE lub usług albo treści na nich zamieszczanych. Z zastrzeżeniem znaków będących częścią hiperłącza, zabrania się bez zgody SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE umieszczania na innych witrynach należących do niej marek, nazw handlowych, oznaczeń, logo, sloganów i innych znaków wyróżniających.

4. Linki nie oznaczają istnienia związków pomiędzy SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE a właścicielem witryny lub portalu, na których zostały umieszczone, ani też tego, że SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE posiada wiedzę na temat usług i treści oferowanych na tej witrynie lub tym portali oraz że usługi i treści te akceptuje.

5. SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie odpowiada za treści lub usługi udostępniane publicznie na witrynie lub portalu, na których linki zostały umieszczone, ani za informacje oraz oświadczenia tam zawarte.

Użytkownik witryny SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE może tworzyć łącza i linki to innych witryn prowadzonych lub kontrolowanych przez osoby trzecie. Linki te służą wyłącznie ułatwieniu użytkownikom wyszukiwania informacji, treści i usług w Internecie, przy czym w żadnym wypadku nie można ich uznać za sugestię, rekomendację lub zaproszenie do odwiedzenia tych witryn.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie prowadzi sprzedaży, nie kieruje, nie sprawowała uprzedniej kontroli, ani też nie poleca treści, usług, informacji ani danych dostępnych na tych witrynach.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z utraty dostępu, konserwacji, użytkowania, jakości, zgodności z prawem, niezawodność i użyteczność treści, informacji, ogłoszeń, opinii, wydarzeń, produktów i usług dostępnych lub oferowanych na witrynach niezarządzanych przez SESDERMA, S.A., a które są dostępne za pośrednictwem witryn www.sesderma.com, www.sesderma.es, www.sesdermausa.com, www.mediderm.com.


Jeżeli SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE będzie posiadać faktyczną wiedzę na temat tego, że informacje lub działania, do których prowadzą linki, są niezgodne z prawem, stanowią przestępstwo lub stanowią zagrożenie dla majątku lub praw, albo też mogą sprawić, że SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE, S.A. będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania, SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE podejmie z należytą starannością działania, aby usunąć lub wyłączyć takie linki w możliwie najkrótszym terminie.

6. Prawa własności intelektualnej

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE jest właścicielem tekstów, obrazów, logo, znaków towarowych, dźwięków, animacji, filmów, kodu źródłowego, projektu, struktury nawigacji, baz danych i różnych elementów oprogramowania znajdujących się na witrynie, jak również praw własności przemysłowej oraz odnoszących się do treści intelektualnych w nich zawartych.

Przesyłanie, dystrybucja, powielanie lub przechowywanie, w całości lub w części, prowadzone w celu uzyskania zysku lub w celach komercyjnych w odniesieniu do treści znajdujących się na niniejszej witrynie dozwolone jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą właściciela praw.

W celu zachowania wszelkich praw własności intelektualnej, jeżeli użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich praw poprzez wprowadzenie określonej treści na witrynie, powiadomi on o tym fakcie SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE wysyłając wiadomość e-mail na adres sesdermapolska@sesderma.com, podając:

1. Dane osobowe posiadacza rzekomo naruszonych praw.  Jeśli roszczenie składa osoba trzecia, musi ona wskazać w czyim imieniu działa.

2. Wskazanie treści chronionej prawami własności intelektualnej i jej położenie w ramach witryny.

3. Podstawę praw własności intelektualnej.

4. Wyraźne oświadczenie, że osoba przesyłająca zgłoszenie odpowiada za prawdziwość informacji w nim zawartych.

Osoba ta ponosi również wyłączną odpowiedzialność udowodnienie podstawy do roszczenia sobie praw własności intelektualnej odnoszących się do przedmiotowych treści.

Dostęp do witryny nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw lub praw własności intelektualnej  odnoszących się do elementów związanych ze spółką.

6       Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

SESDERMA, S.A. może gromadzić za pośrednictwem formularzy, w celu przechowywania lub wykorzystania, dane osobowe oraz informacje na temat użytkowników. W każdym formularzu, za pośrednictwem którego dane są gromadzone, użytkownik otrzyma szczegółowe informacje na temat obchodzenia się z danymi, celu i sposobu ich wykorzystania, czy odpowiedzi są obowiązkowe, czy opcjonalne, skutków odmowy podania tych danych, a także ogólne informacje wymagane na podstawie obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE zobowiązuje się wykorzystywać dane użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Użytkownik zgadza się na przechowywanie tych danych oraz aktualizowanie ich w razie potrzeby. Użytkownik odpowiada za szkody wynikające z braku rzetelności, dokładności i aktualności podawanych danych.

7       Wykorzystanie plików cookies

Cookies to pliki przesyłane do przeglądarki przez serwer sieciowy, które przeglądarka zwraca serwerowi w niezmienionej formie, odzwierciedlając historię działań prowadzonych uprzednio w sieci. Ma to na celu rejestrowanie aktywności użytkownika. Pliki te zawierają różnorodne informacje dotyczące konfiguracji witryny (od haseł, po ustawienia widoku stron).

Pliki cookies wykorzystuje się zwykle w następujących celach:
1. Śledzenie użytkowników: Jeżeli w ramach witryny zaakceptuje się opcję zapamiętania nazwy użytkownika i/lub hasła, dane te zostają zapisane w pliku cookie i nie trzeba ich wprowadzać ponownie na każdej stronie zamieszczonej na danym serwerze, ponieważ protokół HTTP ma możliwość przechowywania danych. Należy pamiętać, że dane gromadzone w tych plikach wiążą komputer z witryną, a nie konkretną osobę.

2. Dostosowanie wyglądu witryny do preferencji użytkownika. Obejmuje to opcje wyświetlania, ale również funkcje dostępne na stronie.

3. Dostęp dla zarejestrowanych użytkowników do miejsc, usług, promocji lub konkursów przeznaczonych wyłącznie dla nich, bez konieczności każdorazowej rejestracji.

4. Gromadzenie informacji o nawykach użytkowników w zakresie nawigacji. Informacje tego typu zwracane są do serwera przy każdym połączeniu ze stroną.

Kiedy użytkownik przegląda witrynę, SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE ma prawo wykorzystywać pliki cookie na własny rachunek lub za pośrednictwem osoby trzeciej, której zlecono usługę pomiaru.

Użytkownik może:

Wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies lub jej nie wyrazić zaznaczając pole wyboru znajdujące się formularzu tworzenia konta użytkownika.
Skonfigurować przeglądarkę, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu plików cookies wysyłanych przez witrynę lub osoby trzecie działające w jej imieniu, bez względu na to, że użytkownik zobowiązany jest się zalogować do danej usługi, lub których świadczenie wymaga uprzedniej rejestracji lub logowania.

8       Prawo właściwe i właściwość miejscowa

Niniejsze warunki podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii.

SESDERMA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE i użytkownik, wyraźnie zrzekając się wszelkich innych praw dotyczących właściwości miejscowej, oświadczają, że właściwość miejscową w odniesieniu do wszelkich postępowań związanych z korzystaniem z witryny oraz jej usług i treści na niej zamieszczonych, interpretacją, wykonaniem i zgodnością lub niezgodnością z postanowieniami niniejszych warunków sprawują wyłącznie sądy w Walencji, chyba że użytkownik jest konsumentem, w którym to przypadku prawem właściwym jest prawo kraju lub regionu jego zamieszkania, a właściwość w odniesieniu do postępowań wskazanych powyżej sprawują sądy tego kraju lub regionu.

Copyright © 2013, SESDERMA, S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.