ZASADY
PRZETWARZANIA DANYCHZasady przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Sesderma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rejtana 17 lok. 7-8 jest dystrybutorem produktów dermokosmetycznych marki Sesderma.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany współpracą z naszą firmą i prześle Pani/Pan do nas swoje zgłoszenie (w formie CV), będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w sposób opisany poniżej. Jeśli w swoim zgłoszeniu zamieści Pani/Pan informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia lub poglądów politycznych), jak również w przypadku, gdy chciałaby Pani/Pan brać udział w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją zawartą tutaj

1. Kim jest administrator danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sesderma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa. Można się z nami kontaktować osobiście lub listownie pod wyżej wskazanym adresem, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sesdermapolska@sesderma.com

2. W jakich celach i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji i podjęcia decyzji o zawarciu umowy o pracę na podstawie danych osobowych, których Administrator ma obowiązek żądać od Pani/Pana na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO*),
  • 2. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*), tj. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora (m.in. planowanie zatrudnienia).
  • 3. jeśli w przesłanych do Administratora dokumentach zawarte będą zwykłe dane osobowe, które wykraczają poza zakres uregulowany przepisami prawa pracy (tj. inne dane niż: imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), będą one przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody, która przejawia się poprzez działanie, polegające na przesłaniu Administratorowi takich dokumentów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*),
  • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w kolejnych procesach rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może być w każdym czasie wycofana (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*) (więcej informacji tutaj).

Jeśli w przesłanych do Administratora dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO* (dane osobowe należące do szczególnych kategorii**), konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, która może być w każdym czasie wycofana (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. a) RODO*)(więcej informacji tutaj). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Podanie danych osobowych nie jest Pani/Pana obowiązkiem, ale jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem (jeżeli Pani/Pan nie poda nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji). W przypadkach, gdy przekazuje nam Pani/Pan dane (w tym dane osobowe szczególnych kategorii**) na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

3. Odbiorcy danych osobowych

Zapewnimy, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej.

We wskazanych powyżej celach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom tych danych:
  • spółkom z grupy Pili Siglo XXI S.L. realizujących wewnętrzne cele administracyjne Grupy w zakresie planowania zatrudnienia,
  • podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. spółkom i podmiotom prowadzącym działalność usługową w celu realizacji zleconych im zadań (obsługa informatyczna, zarządzanie dokumentami, obsługa księgowa), kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej, agencjom rekrutacyjnym i doradztwa personalnego współpracującym z nami w zakresie przeprowadzenia rekrutacji,
  • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd).

4. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt. 3, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Pani/Pana danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.
W razie przekazania Pani/Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania poza EOG każdorazowo podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić należytą ochronę Pani/Pana danych osobowych, na takim samym poziomie, jaki jest zapewniany w EOG. Jeżeli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniami stosowanymi przez nas w wypadku przekazywania danych poza EOG (np. standardowe klauzule umowne), prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt 1.

5. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w odniesieniu do danych osobowych?

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;

b) wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;

c) sprostowania danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;

d) usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;

e) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;

f) uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub innego administratora danych; oraz

g) przeniesienia danych osobowych do innego administratora;

h) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 1 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania.

6. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy.

W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 5.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacji, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, chyba że zgoda zostanie wcześniej odwołana.

Dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziła/-ł Pani/Pan zgodę w konkretnym celu, będziemy przechowywać nie dłużej, niż do dnia wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

Nie będziemy przechowywać Pani/Pana danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – nazywane w niniejszej Informacji „RODO”

**szczególne kategorie danych osobowych – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność́ do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.SESDERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
Ul. Rejtana 17 lok. 7-8, 02-516 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
KRS 0000717998, NIP 5213812919
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

Tel: (+48) 22 858 18 47
PRODUKTY


Na tej stronie wykorzystujemy cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
created by